Commit f5db6037 authored by José Henrique's avatar José Henrique
Browse files

Automatic translation import

parent c53f4c2b
......@@ -18,4 +18,29 @@
<string name="face_finish_header_2">Case está</string>
<string name="face_instruct_anime_header">Levante, olle, e desbloquee</string>
<string name="face_instruct_anime_next">conseguino</string>
<string name="face_intro_conten_first_point">A coincidencia facial é menos segura que un padrón, un PIN ou un contrasinal</string>
<string name="face_intro_content_second_point">Alguén que se lle pareza pode desbloquear o seu teléfono </string>
<string name="face_intro_content_third_point">Os datos empregados para recoñecer a túa faciana mantéñense privados no teu teléfono</string>
<string name="face_intro_next">Seguinte</string>
<string name="face_intro_remember">Lembre:</string>
<string name="face_intro_summary">Desbloquea o teu teléfono mirándoo.</string>
<string name="face_intro_summary_for_lift">Desbloquea o teu teléfono levantándoo e mirándoo.</string>
<string name="face_intro_title">Acerca do desbloqueo facial</string>
<string name="face_redo_confirm_btn">Refacer</string>
<string name="face_redo_warning_msg">Queres desbotar o escaneamento facial existente e crear un novo?</string>
<string name="face_remove_confirm_btn">Desactivar</string>
<string name="face_remove_warning_msg">Queres desbotar tódolos escaneamentos faciais almacenados e desactivar o desbloqueo facial?</string>
<string name="face_setup_summary">Configura-lo desbloqueo facial</string>
<string name="face_setup_title">Desbloquea cunha ollada</string>
<string name="facelock_enabled_summary">A coincidencia de facianas está habilitada</string>
<string name="finish_title">Rematado</string>
<string name="moto_face_camera_content">Aliña a túa faciana</string>
<string name="moto_face_camera_content_tip">Asegúrase de que a súa faciana estea centrada abaixo.Manteña a face ben iluminada e olle directamente para o teléfono.</string>
<string name="moto_face_next_change_later_tip">Podes mudar isto máis tarde en Seguridade&amp;Configuración de localización</string>
<string name="moto_face_next_content">Todo listo</string>
<string name="moto_face_next_content_tip">"Agora que dixitalizaches a túa faciana, podes desbloquear o teléfono só cunha ollada."</string>
<string name="moto_face_try_content">Algo fallou</string>
<string name="moto_face_try_content_tip">"Fallou o escaneamento facial. Asegúrate de estar ben iluminado e mirando á cámara."</string>
<string name="txt_camera_success_top">Mira directamente á cámara</string>
<string name="unlock_failed">Erro interno</string>
</resources>
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<resources></resources>
<resources>
<string name="app_name">ફેસ અનલૉક</string>
<string name="attr_blur">ચહેરો ખુબજ ઝાંખો</string>
<string name="attr_eye_close">બંને આંખો ખુલી રાખો</string>
<string name="attr_eye_occlusion">ચહેરાનો થોડો ભાગ દેખાયો</string>
<string name="attr_light_dark">ચહેરાને પ્રકાશ માં રાખો</string>
<string name="attr_light_high">ચહેરા પર વધારે પ્રકાશ આવે છે</string>
<string name="attr_light_shadow">ચહેરા પર ખૂબ વધારે પ્રતિબિંબ આવે છે</string>
<string name="attr_mouth_occlusion">ચહેરાનો થોડો ભાગ દેખાયો</string>
<string name="btn_done">થઈ ગયું</string>
<string name="btn_try">ફરીથી પ્રયાસ કરો</string>
<string name="confirm_lock_screen_btn_auth">પ્રમાણીકરણ કરો</string>
<string name="confirm_lock_screen_to_enable_face_summary">ફેસ અનલૉક ચાલુ કરવા, પિન, પાસવર્ડ, કે પેટર્ન દાખલ કરો</string>
<string name="confirm_lock_screen_to_enable_face_title">પ્રમાણીકરણ જરૂરી</string>
<string name="disabled_because_device_policy">વ્યવસ્થાપક દ્વારા સક્ષમ કરેલ</string>
<string name="face_finish_header_2">લગભગ પૂર્ણ</string>
<string name="face_instruct_anime_next">સમજાઈ ગયું</string>
</resources>
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment