• Công dụng sản phẩm Nano Fucoidan Kanehide Bio

    Fucoidan Phòng ngừa và hỗ trợ điều trị ung thư cho mọi giai đoạn ung thư và đặc biệt giai đoạn muộn. Giúp giảm tác dụng phụ của hóa trị, xạ trị. Phòng ngừa và hỗ trợ điều trị ung thư, tăng hiệu quả điều trị bệnh. Giúp ổn định tình trạng bệnh – kéo dài tuổi thọ cho người bệnh ung thư. Nâng cao chất lượng cuộc sống cho người bệnh ung thư, giúp giảm đau. Tăng cường hệ miễn dịch, nâng cao sức đề kháng của cơ thể. Phòng ngừa và hỗ trợ điều trị xơ vữa động mạch, giảm mỡ máu, điều hòa huyết áp. Ức chế cơ chế gây béo phì.

Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment